1. Nabavka automobila

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Izmenjena konkursna dokumentacija

Odgovor na zahtev za dodatnim informacijama i pojašnjenjima u vezi sa pripremanjem ponude

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

2. Usluge štampe 2019/2020

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora - Partija 1

Odluka o dodeli ugovora - Partija 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 2

3. Usluge prevoza 2019/2020

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Pojašnjenje konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

4. Usluge štampe 2018/2019

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora - Partija 1

Odluka o dodeli ugovora - Partija 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 2

5. Usluge prevoza 2018/2019

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Pojašnjenje konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - NOVO