ESTAM International Folklore Festival

 

The International Folklore Festival ESTAM, an event organized by Student Cultural Center Kragujevac, aims to present the richness and diversity of the dancing, singing and musical traditional heritage not only of Serbia, but world`s as well. The event takes place in front of diverse audience and they can actively contribute to its preservation, popularization and affirmation of rich forms of traditional heritage.

 

Through the integration of traditional cultural expressions from different countries,  ESTAM festival strives to respect  different  nations cultural identities and promotes the importance of folklore forms in modern society.

 

One of the main aspirations is to create positive environment for raising  the general public interest, primarily in young population and to engage them in some of the forms of nurturing and representing traditional, not only dance, but also other forms of cultural heritage.

 

The scheduled date of the festival is from July 29th  to August 2nd . In 2023,  for the first time Student Cultural Center Kragujevac was the organizer of the international folklore festival and participants from Bulgaria, Chile, Colombia and Mexico performed on the occassion.

 

By organizing this manifestation Student Cultural Centre contributes to the variety of cultural programs that city of Kragujevac offers. Visitors have a unique opportunity to see traditional heritage and cultures of countries from different parts of the world, but also to directly participate and learn some of the presented dances through workshops organized as additional value content.

 

In addition to the concerts, as the festival`s central programme, there is also the participant`s parade which provokes numerous reactions. All of these are accompanied by music and song and all festival participants  perform parts of their choreographies at certain points along the route of the parade. The festivals` companion program consists of dance and music workshops, as well as traditional handicrafts bazaar and old crafts workshops.

 

The festival is on the list  of CIOFF`s National Festivals, which is the International Council of Folklore and Traditional Culture Festival Organizers.

ЕСТАМ Међународни фестивал фолклора

 

Међународни фестивал фоклора ЕСТАМ, манифестација у организацији Студентског културног центра Крагујевац, има за циљ представљање богатства и разноврсности играчког, певачког и музичког традиционалног наслеђа не само Србије, већ и света, пред разноврсном публиком, а како би се активно допринело очувању, популаризацији и афирмацији ове богате форме традиционалног наслеђа.

 

Кроз интеграцију традиционалних културних израза из различитих земаља, фестивал ЕСТАМ тежи поштовању културних идентитета различитих народа и промовише значај фолклорних форми у савременом друштву.

 

Једна од главних тежњи је креирање амбијента за подстицање интересовања шире јавности, превасходно млађе популације за бављење неким од видова неговања и репрезентовања традиционалних, не само играчких, већ и других облика културног наслеђа.

 

Предвиђен термин одржавања фестивала је у периоду од 29. jула до 2. августа. Студентски културни центар Крагујевац је 2023.године по први пут био организатор међународног фолклорног фестивала на ком су наступили учесници из Бугарске, Чилеа, Колумбије и Мексика.

 

Oрганизовањe ове манифестације је давање доприноса разноврсности културног програма града Крагујевца. Посетиоци имају јединствену прилику да се упознају са традиционалним наслеђем и културама земаља са различитих страна света, али и да непосредно учествују и науче неке од представљених игара кроз радионице организоване као пратећи садржај.

 

Поред концерата, као централног програма фестивала, бројне реакције изазива и дефиле учесника, праћен музиком и песмом, а током ког сви учесници фестивала, на одређеним тачкама путање дефилеа, изводе и делове својих кореографија. Пратећи програм фестивала чине плесне и музичке радионице, као и базар народних рукотворина и радионице старих заната.

 

Фестивал се налази на листи фестивала Националне секције CIOFF-a, Међународног савета организатора фестивала фолклора и традиционалне културе.