ESTAM Super Group
Open Call

Application Period: February 1, 2024 – March 25, 2024

Are you an experienced musician or music producer with a vision of a ground-breaking collaboration that hasn’t been realised yet? Gather your dream-band with our help and make your steps into the world of music with performance at our festival! Here’s your chance to shape the future of ESTAM Super Group for the next edition of ESTAM World Music Festival!

 

What is the ESTAM Super Group?

ESTAM Super Group is a dynamic fusion of musical brilliance of artists united from different corners of the world, in the heart of Serbia. Commissioned by the ESTAM World Music Festival, this visionary project aims to bring together innovative musicians in order to collaborate on making original music and developing their own, unique style as a band. With different thematic focus each year, the selected Super Group gets a chance to craft original musical style that transcends existing genres and boundaries.
Through collaboration, creativity and shared engagement, ESTAM Super Group idea embodies the festival’s spirit of global unity, that embraces differences through the universal language of music. As a musician who is eager to collaborating with other musicians from abroad, you can use this chance to invite them and join forces in developing material for a performance at our festival.
As a music producer, you can realise your concept of a dream-band and invite musicians from all over the world to realise your vision.

Who Can Apply: Musicians, Music Producers
Application Requirements: Group concept (2-5 members), band members, musical director (leader) of the project
Selection Process: Jury board will shortlist applicants and conduct online interviews
Budget: €3,500 (artists’ fees and travel costs)
Additional Costs: Rehearsal and performance hospitality, technical rider covered by the festival
Recording and Promotion: The ESTAM Super Group performance will be professionally recorded (multichannel audio, minimum 3 cameras) and photographed, and the material will be used for promotional purposes of both ESTAM and the artists

 

ESTAM Super Group Application Form

 

Phase 1: Application Submission
Open: February 1, 2024
Deadline: March 25, 2024

Shortlist Announcement: April 10, 2024

Application Requirements:
Concept Draft:

Provide a draft concept of the project (maximum 500 words).
Instrumentation: Specify the instruments and musicians that you want to be featured in your band
Musician Bios and YouTube Links: Include Bios and YouTube links (maximum 3 per person) of the musicians you plan to invite. You may include a maximum of 1 alternative per instrument. State whether you have contacted the musicians and obtained their consent to participate in the project
If you are a Music Producer not performing with the band, include your Bio and relevant YouTube links.

Existing bands are not eligible to apply.

 

Phase 2: Concept Development, Mood Demo and Interviews

Full Concept Submission: April 30, 2024
Mood Demo Submission: April 30, 2024
Online Interviews: May 10 – 17, 2024

 

Shortlisted Applicants (Second Round) Requirements:

Minimum one demo track and at least one song with lyrics (lyrics submitted in written form)
Detailed concept including the name of the project, the theme of the project, confirmed participants and musical direction.

 

Phase 3: Final Selection and Announcement
Final Selection Announcement: May 20 – 30, 2024

ESTAM Super Group: Next Festival Edition
Rehearsals: August 26- 31, 2024
Performance: August 31, 2024

 

Join us in creating a unique musical journey that pushes boundaries and celebrates collaboration. Submit your application and be a part of ESTAM Super Group’s vibrant legacy!

 

ЕСТАМ Супер Група – Отворени позив
Пријаве: 1. фебруар 2024 – 25. март 2024.

Уколико сте искусни музичар са визијом или музички продуцент са страшћу за сарадњом која пробија границе, ово је ваша прилика да обликујете будућност ЕСТАМ Супер групе за следеће издање ЕSТАМ world music фестивала! Окупите свој бенд о ком маштате и уз нашу помоћ закорачите у ЕСТАМ свет музике наступом на нашем фестивалу!

Шта је ЕСТАМ Супер група?
ЕСТАМ Супер Група је динамична фузија музичке ингениозности, која уједињује уметнике из различитих крајева света. Предложен од стране ЕSТАМ world music фестивала, овај визионарски пројекат окупља иновативне музичаре који би учествовали у стварању новог састава и нове музике. Са тематским фокусом сваке године, Супер група ствара оригинални музички наратив који превазилази жанрове и границе.
Кроз сарадњу, креативност и заједничку страст, ЕСТАМ Супер Група отелотворује фестивалски дух глобалног јединства кроз универзални језик музике.

Ко може да се пријави: музичари, музички продуценти
Одабрани учесници ЕСТАМ Супер групе 2024 боравили би резиденцијално у Крагујевцу 26-30. августа 2024 и у том периоду би радили на реализацији предложеног пројекта. Наступ у оквиру главног програма ЕСТАМ фестивала планиран је 31. августа 2024.
Услови за пријаву: Концепт групе (2-5 чланова), чланови бенда, музички директор (вођа) пројекта
Процес селекције: Жири из програмског одбора ће селектовати ужи избор
кандидата и обавити онлајн интервјуе.
Буџет: €3500 (хонорари и путовања)
Додатни трошкови: гостопримство за пробе и наступе, технички рајдер покривен од стране фестивала
Снимање и промоција: Наступ ЕСТАМ Супер групе биће професионално снимљен (вишеканални аудио, најмање 3 камере) и фотографисан, коришћен у промотивне сврхе и за ЕSТАМ world music фестивал и за уметнике.

 

ESTAM Super Group Prijavni formular

 

Фаза 1: Подношење пријаве
Отворен позив: 1. фебруар 2024
Рок: 25. март 2024
Проглашење ужег избора: 10. април 2024

Захтеви за пријаву:
Нацрт концепта: Дајте нацрт концепта пројекта (максимално 500 речи).
Инструментација: Наведите инструменте који се налазе у вашем саставу.
Биографија музичара и YouTube линкови: Укључите биографију и YouTube линкове (максимално 3 по особи) музичара које планирате да позовете. Можете укључити највише 1 алтернативу по инструменту. Наведите да ли сте контактирали музичаре и добили њихову сагласност.
Ако сте музички продуцент (лидер пројекта) који не наступа са бендом, укључите свакако своју биографију и релевантне YouTube линкове.

Већ постојећи бендови не испуњавају услове за пријаву.

Фаза 2: Развој концепта, демонстрација расположења и интервјуи
Потпуна предаја концепта: 30. април 2024
Слање демонстрације расположења: 30. април 2024
Интервјуи online: 10 – 17. мај 2024

Услови за кандидате који су ушли у ужи избор (други круг):
Најмање једна демо нумера (МИДИ прихватљиво) и најмање један текст песме(ако је применљиво).
Детаљан концепт укључујући назив пројекта, тему пројекта, потврђене учеснике и музички правац.

Фаза 3: Коначна селекција и најава
Коначна објава избора: 20 – 30. мај 2024

ЕСТАМ Супер Група: Следеће издање
Пробе: 26 – 30. август 2024
Наступ: 31. август 2024
Придружите нам се у стварању јединственог музичког путовања које помера границе и слави сарадњу. Пошаљите своју пријаву и будите део живописног наслеђа ЕСТАМ Супер групе!

За упите и поднеске слободно нас контактирајте: estamfestival@gmail.com