Фестивал аматерских позоришта Кулиса

 

Фестивал Кулиса основан је са идејом да културно освести, пре свега, младе, подигне свест о значају неговања позоришног стваралаштва, приближавања модерних позоришних тенденција публици, подстицања масовности и квалитета позоришног аматеризма у региону, као и обогаћивању културног живота града Крагујевца.

 

Примарни циљ фестивала је приближавање позоришне уметности студентима, средњошколцима, али и широј крагујевачкој публици, и то кроз представљање најновијих и најквалитетнијих остварења амaтерских позоришта из земље и региона, али и повезивање актера аматерске позоришне сцене са циљем афирмације и промоције управо ове сцене и позоришне уметности генерално.

 

Концепција фестивала омогућава не само улогу пасивних посматрача, већ и улогу активних учесника како програмског дела, кроз представе, тако и припремних и пропратних активности у току реализације фестивала, а све са циљем креирања оквира у којем им је омогућен директан контакт са позоришном уметношћу, али и размена искустава, знања, културних садржаја на нивоу региона.

 

Кулиса je такмичарског је карактера, а право учешћа на фестивалу имају академска, аматерска позоришта, као и непрофесионалне позоришне трупе из Србије и региона. На програму фестивала може се наћи највише 8 представа. Све пријављене представе подлежу селекцији коју, заједно са Уметничким саветом, врши званични селектор фестивала, компетентно стручно лице из области позоришног стваралаштва.

 

О наградама одлучују два жирија: стручни жири, који чине три члана, а које из редова драмских уметника и компетентних личности из области драмске педагогије бира Савет фестивала; жири учесника, који чине представници трупа које се такмиче (по један из сваког ансамбла), а по чијем постојању је фестивал Кулиса јединствен међу аматерским позоришним фестивалима Србије.

 

Пратећи програм фестивала чине и разговори о представама у форми округлог стола, као и драмске радионице намењене учесницима, али и посетиоцима фестивала, сусрети са истакнутим позоришним уметницима, трибине и отворени разговори о позоришном стваралаштву, улози позоришта у савременом друштву, о позицији и проблемима аматерских позоришта, а све са циљем што ефикасније афирмације позоришне уметности и аматеризма, и развоја и едукације што већег броја позоришне публике.

 

Традиционално се одржава од 2015. сваке године и то друге недеље у марту месецу.

 

Фестивал се већ од свог самог почетка издвојио као манифестација која значајно утиче на профилисање културног и позоришног живота града Крагујевца.

Kulisa Аmateur Theaters Festival

 

Kulisa Festival was founded with the idea of raising cultural awareness, mainly with young people,  thus stressing the importance of fostering theatrical creativity and bringing modern theatrical tendencies closer to the audience, encouraging  theatrical amateurism in the region, as well as enriching the cultural life of the city of Kragujevac.

 

The primary goal of the festival is to bring theater art closer to university students, high school students but also to the wider audience through the presentation of the latest and highest quality amateur theaters performances from the country and the region. Also it strives to connect the actors of the amateur theater scene with the clear aim of affirming and promoting this very scene and theater art in general.

 

The concept of the festival provides the audience not only the role of passive observers but also the role of active participants both in the program part, through performances and preparatory and accompanying activities during the festival realization, all with the aim of creating a framework  which enables the audience to have direct contact with theater art and also an exchange of experiences, knowledge, and cultural contents at  regional level.

 

Kulisa theatre Festival is a competition. Academic, amateur theaters as well as non-professional theater troupes from Serbia and the region  are entitled to participate in the festival. A maximum of 8 performances are allowed on the festival program. All registered performances are subject to selection, which together with the Arts Council, is carried out by the festival’s official selector, a competent expert in the field of theater arts.

 

The awards are decided by two juries: an expert jury, consisting of three members chosen by the Festival Council among drama artists and competent persons in the field of drama pedagogy; jury of participants, made up of representatives of the competing troupes (one from each ensemble). Participants jury makes  Kulisa festival unique among other amateur theater festivals in Serbia.

 

The accompanying program of the festival consists of discussions about performances in the form of a round table, as well as drama workshops aimed for participants and visitors of the festival, meetings with prominent theater artists, panels and open discussions about theatrical creativity and the themes are- the role of theater in contemporary society, the position and problems of amateurs theaters all with the aim of affirming theatrical art and amateurism as effectively as possible in education of  theater audiences.

 

It has traditionally been held every year since 2015, in the second week of March.

 

From its very beginning, the festival is an event that significantly influences the profiling of the cultural and theatrical life of the city of Kragujevac.