Студентски културни центар Крагујевац основан је 1984. године. Под окриљем је Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије као Установа ученичког и студентског стандарда. Настао на основама Омладинског културно-уметничког друштва при Универзитету 1977. године, СКЦ је од самог почетка усмерен на сарадњу и подршку студентима и младим ствараоцима, као и на креирање услова у којима им је омогућено да изразе и реализују своје креативне идеје и замисли, и свој рад учине видљивим и препознатљивим за шири аудиторијум.
Мисија Студентског културног центра Крагујевац је унапређење делатности обогаћивањем програма, едукацијом, радом на задовољењу културних, образовних, уметничких потреба младих и подстицање пре свега студената, али и свих осталих суграђана на активно учествовање у креативном изражавању и стваралаштву. Кроз своје програме и активности ‒ књижевне, ликовне, филмске, музичке и позоришне ‒ публици представља савремене тенденције свих видова уметничког ставаралаштва, а кроз своје књижевно и музичко издаваштво, СКЦ подстиче и подржава креативне младе ствараоце из Крагујевца и региона и помаже њихову промоцију и афирмацију. Своју едукативну функцију остварује и кроз бројне радионице и предавања. Паралелно, неговањем традиционалне културе кроз рад фолклорног ансамбла доприноси очувању нематеријалне културне баштине. Две галерије које се налазе у оквиру Студентског културног центра, Контакт галерија и Галерија СКЦ, намењене су како излагању дела већ признатих и познатих аутора савремене уметничке визуелне сцене, тако и пружању подршке млађим генерацијама аутора у њиховом позиционирању на уметничкој сцени, пре свега кроз представљање радова студената завршних година и дипломаца факултета и академија уметности. Избором радова од стране уметничког савета галерија, ликовни програм СКЦ-а на један конзистентан начин упознаје публику са разноврсним феноменима, кретањима и продукцијом савремене ликовне сцене. Музички програм Студентског културног центра карактерише стилска и жанровска разноврсност концерата које организује и отвореност за најактуелније правце савремене музичке сцене. Поред концерата џеза, музике света, поп, рок, експерименталне и електронске музике, организују се и концерти озбиљне музике, првенствено у сарадњи са студентима музичких академија и факултета. Музичке издавачке активности СКЦ-а постоје од 2011. године и одраз су подршке талентованим младим музичарима да своје прво издање представе стручној и широј јавности. СКЦ је својим музичким активностима, 2017. године, додао и неговање хорског певања кроз рад мешовитог хора −Крагујевачког певачког друштва.
Књижевним програмом и издавачком делатношћу СКЦ остварује сарадњу са познатим именима савремене књижевне сцене, али и отвара простор за представљање књижевних остварења још увек неафирмисаних аутора. Организују се књижевне вечери и говорне трибинe сa циљем представљања актуелних књижевних дела, књижевних и научних часописа. У оквиру издавачке делатности Установе, поред бројних издања, издваја се најнаграђиванија едиција Првенац, започета 2002.годинекао прилика за талентоване младе ауторе из читавог региона да објаве своје прве књижевне радове. Позоришна продукција и рад Академског позоришта и Драмске секције Студентског културног центра Крагујевац представљају оквире унутар којих млади заљубљеници у позоришну уметност и креативци могу да искажу своју стваралачку енергију и пронађу и уобличе свој уметнички израз. Поред аматерског бављења позоришном уметношћу, СКЦ организује и гостовања професионалних позоришта, драмске радионице и остварује сарадњу са низом других аматерских позоришта, а све са циљем развоја и едукације позоришне публике. Развоју позоришног аматеризма од 2015. године доприноси и фестивал такмичарског карактера − Кулиса, који окупља академска и аматерска позоришта из земље и региона. Такође, кроз вишедеценијско постојање и рад Академског фолклорног ансамбла „СветозарМарковић”, Народног оркестра и Певачке групе „Студенац”, СКЦ доприноси очувању културног наслеђа и неговању традиционалних форми игара и песама. СКЦ својом делатношћу доприноси културном диверзитету, културном животу града, активно сарађујући са релевантним овдашњим и међународним институцијама културе, уметничким и образовним институцијама.
Популаризацијом културних активности, интелектуалних и креативних потенцијала и иновација Студентски културни центар настоји да буде препознат као модерна, динамична установа,отворена за нове идеје и нове тенденције у уметности и култури нашег времена.

 

About Student Cultural Center

 

Student Cultural Center Kragujevac was founded in 1984. It is under the auspices of the Ministry of Education, Science and Technological Development of the Republic of Serbia as the Institution of Secondary education and Student standard. Founded on the foundation of the Youth Cultural and Art Society with the University in 1977, from the very beginning SCC has been focused on cooperation and support for students and young creators, as well as creating conditions in which they would be able to express and realize their creative thoughts and ideas, and make their work visible and recognizable for a wider auditorium.
The mission of the Student Cultural Center Kragujevac is to improve the cultural scene by enriching the program, by educating, by working on meeting the cultural, educational and artistic needs of young people and encouraging students, but also all other citizens, to participate actively in artistic expression and creativity. Through its programs and activities – literary, artistic, film, music and theater – SCC presents contemporary tendencies of all aspects of artistic creativity to the audience, and through its literary and music publishing, SCC encourages and supports creative young people from Kragujevac and the region and helps their promotion and affirmation. SCC also exercises its educational function through numerous workshops and lectures. At the same time, by nurturing a traditional culture through the work of the folklore ensemble, it contributes to the preservation of the intangible cultural heritage.
The two galleries of the Student Cultural Center, the Contact Gallery and the SCC Gallery, are dedicated to the exhibition of works of already recognized and well-known authors of the contemporary artistic visual scene, as well as providing support to the young generations of authors in their positioning on the art scene, primarily through presenting the works of students of the final years and graduates of the faculties and art academies. With the selection of works by the galleries’ art council, SCC art program consistently introduces the audience to various phenomena, movements and production of the contemporary art scene.
Music program of Student Cultural Center is characterized by the style and genre variety of the concerts that it organizes, and by the openness to the most prominent styles of the contemporary music scene. Apart from the concerts of jazz, world music, pop, rock, experimental and electronic music, concerts of serious music are also organized, primarily in cooperation with students of music academies and faculties. SCC’s music publishing activities have been around since 2011 and they are a reflection of the support for talented young musicians to present their first edition to the professional and general public. In 2017, SCC added the choral singing to its musical activities, through the work of mixed choir – the Kragujevac Singing Society.
Through its literary program and publishing activity SCC cooperates with famous names of the contemporary literary scene, but also opens up space for presenting literary works of still unrecognized authors. Literary evenings and debates are organized in order to present current literary works, literary and scientific journals. In the publishing activity of the SCC, besides numerous other publications, the most awarded one stands out – „Prvenac“ edition, which was first published in 2002 as an opportunity for talented young authors from all over the region to publish their first literary works.
The theater production and work of the Academic Theater and the Drama section of the Student Cultural Center Kragujevac represent the framework for young lovers of theater arts and creatives to express their creative energy and find and shape their artistic expression. In addition to amateur engagement in theater arts, SKC also hosts performances of professional theaters, drama workshops and cooperates with a number of other amateur theaters with the aim of developing education of the theater audience. The development of theater amateurism since 2015 is also contributed by the competitive festival – „Kulisa“, which gathers academic and amateur theaters from the country and the region.
Also, through the decades of existence and the work of the Academic Folklore Ensemble “Svetozar Marković”, the National Orchestra and the “Studenac” Singing Group, SCC contributes to the preservation of cultural heritage and the cultivation of traditional forms of dances and songs.
SCC through its work contributes to cultural diversity and cultural life of the city, actively cooperating with relevant local and international institutions of culture, art and educational institutions.
By popularizing cultural activities, intellectual and creative potentials and innovations, the Student Cultural Center strives to be recognized as a modern, dynamic institution, open to new ideas and new trends in the arts and culture of our time.