ESTAM Super Group
Open Call

Application Period: February 1, 2024 – March 25, 2024

Are you an experienced musician or music producer with a vision of a ground-breaking collaboration that hasn’t been realised yet? Gather your dream-band with our help and make your steps into the world of music with performance at our festival! Here’s your chance to shape the future of ESTAM Super Group for the next edition of ESTAM World Music Festival!

 

What is the ESTAM Super Group?

ESTAM Super Group is a dynamic fusion of musical brilliance of artists united from different corners of the world, in the heart of Serbia. Commissioned by the ESTAM World Music Festival, this visionary project aims to bring together innovative musicians in order to collaborate on making original music and developing their own, unique style as a band. With different thematic focus each year, the selected Super Group gets a chance to craft original musical style that transcends existing genres and boundaries.
Through collaboration, creativity and shared engagement, ESTAM Super Group idea embodies the festival’s spirit of global unity, that embraces differences through the universal language of music. As a musician who is eager to collaborating with other musicians from abroad, you can use this chance to invite them and join forces in developing material for a performance at our festival.
As a music producer, you can realise your concept of a dream-band and invite musicians from all over the world to realise your vision.

Who Can Apply: Musicians, Music Producers
Application Requirements: Group concept (2-5 members), band members, musical director (leader) of the project
Selection Process: Jury board will shortlist applicants and conduct online interviews
Budget: €3,500 (artists’ fees and travel costs)
Additional Costs: Rehearsal and performance hospitality, technical rider covered by the festival
Recording and Promotion: The ESTAM Super Group performance will be professionally recorded (multichannel audio, minimum 3 cameras) and photographed, and the material will be used for promotional purposes of both ESTAM and the artists

 

ESTAM Super Group Application Form

 

Phase 1: Application Submission
Open: February 1, 2024
Deadline: March 25, 2024

Shortlist Announcement: April 10, 2024

Application Requirements:
Concept Draft:

Provide a draft concept of the project (maximum 500 words).
Instrumentation: Specify the instruments and musicians that you want to be featured in your band
Musician Bios and YouTube Links: Include Bios and YouTube links (maximum 3 per person) of the musicians you plan to invite. You may include a maximum of 1 alternative per instrument. State whether you have contacted the musicians and obtained their consent to participate in the project
If you are a Music Producer not performing with the band, include your Bio and relevant YouTube links.

Existing bands are not eligible to apply.

 

Phase 2: Concept Development, Mood Demo and Interviews

Full Concept Submission: April 30, 2024
Mood Demo Submission: April 30, 2024
Online Interviews: May 10 – 17, 2024

 

Shortlisted Applicants (Second Round) Requirements:

Minimum one demo track and at least one song with lyrics (lyrics submitted in written form)
Detailed concept including the name of the project, the theme of the project, confirmed participants and musical direction.

 

Phase 3: Final Selection and Announcement
Final Selection Announcement: May 20 – 30, 2024

ESTAM Super Group: Next Festival Edition
Rehearsals: August 26- 31, 2024
Performance: August 31, 2024

 

Join us in creating a unique musical journey that pushes boundaries and celebrates collaboration. Submit your application and be a part of ESTAM Super Group’s vibrant legacy!

 

ESTAM Super Grupa – Otvoreni poziv
Prijave: 1. februar 2024 – 25. mart 2024.

Ukoliko ste iskusni muzičar sa vizijom ili muzički producent sa strašću za saradnjom koja probija granice, ovo je vaša prilika da oblikujete budućnost ESTAM Super grupe za sledeće izdanje ESTAM world music festivala! Okupite svoj bend o kom maštate i uz našu pomoć zakoračite u ESTAM svet muzike nastupom na našem festivalu!

Šta je ESTAM Super grupa?
ESTAM Super Grupa je dinamična fuzija muzičke ingenioznosti, koja ujedinjuje umetnike iz različitih krajeva sveta. Predložen od strane ESTAM world music festivala, ovaj vizionarski projekat okuplja inovativne muzičare koji bi učestvovali u stvaranju novog sastava i nove muzike. Sa tematskim fokusom svake godine, Super grupa stvara originalni muzički narativ koji prevazilazi žanrove i granice.
Kroz saradnju, kreativnost i zajedničku strast, ESTAM Super Grupa otelotvoruje festivalski duh globalnog jedinstva kroz univerzalni jezik muzike.

Ko može da se prijavi: muzičari, muzički producenti
Odabrani učesnici ESTAM Super grupe 2024 boravili bi rezidencijalno u Kragujevcu 26-30. avgusta 2024 i u tom periodu bi radili na realizaciji predloženog projekta. Nastup u okviru glavnog programa ESTAM festivala planiran je 31. avgusta 2024.
Uslovi za prijavu: Koncept grupe (2-5 članova), članovi benda, muzički direktor (vođa) projekta
Proces selekcije: Žiri iz programskog odbora će selektovati uži izbor
kandidata i obaviti onlajn intervjue.
Budžet: €3500 (honorari i putovanja)
Dodatni troškovi: gostoprimstvo za probe i nastupe, tehnički rajder pokriven od strane festivala
Snimanje i promocija: Nastup ESTAM Super grupe biće profesionalno snimljen (višekanalni audio, najmanje 3 kamere) i fotografisan, korišćen u promotivne svrhe i za ESTAM world music festival i za umetnike.

 

ESTAM Super Group Prijavni formular

 

Faza 1: Podnošenje prijave
Otvoren poziv: 1. februar 2024
Rok: 25. mart 2024
Proglašenje užeg izbora: 10. april 2024

Zahtevi za prijavu:
Nacrt koncepta: Dajte nacrt koncepta projekta (maksimalno 500 reči).
Instrumentacija: Navedite instrumente koji se nalaze u vašem sastavu.
Biografija muzičara i YouTube linkovi: Uključite biografiju i YouTube linkove (maksimalno 3 po osobi) muzičara koje planirate da pozovete. Možete uključiti najviše 1 alternativu po instrumentu. Navedite da li ste kontaktirali muzičare i dobili njihovu saglasnost.
Ako ste muzički producent (lider projekta) koji ne nastupa sa bendom, uključite svakako svoju biografiju i relevantne YouTube linkove.

Već postojeći bendovi ne ispunjavaju uslove za prijavu.

Faza 2: Razvoj koncepta, demonstracija raspoloženja i intervjui
Potpuna predaja koncepta: 30. april 2024
Slanje demonstracije raspoloženja: 30. april 2024
Intervjui online: 10 – 17. maj 2024

Uslovi za kandidate koji su ušli u uži izbor (drugi krug):
Najmanje jedna demo numera (MIDI prihvatljivo) i najmanje jedan tekst pesme(ako je primenljivo).
Detaljan koncept uključujući naziv projekta, temu projekta, potvrđene učesnike i muzički pravac.

Faza 3: Konačna selekcija i najava
Konačna objava izbora: 20 – 30. maj 2024

ESTAM Super Grupa: Sledeće izdanje
Probe: 26 – 30. avgust 2024
Nastup: 31. avgust 2024
Pridružite nam se u stvaranju jedinstvenog muzičkog putovanja koje pomera granice i slavi saradnju. Pošaljite svoju prijavu i budite deo živopisnog nasleđa ESTAM Super grupe!

Za upite i podneske slobodno nas kontaktirajte: estamfestival@gmail.com