Mera stvari Amara Ličine
08. 12. 2022.

Amar Ličina je rođen 2001. u Novom Pazaru gde studira književnost i jezik na Državnom univerzitetu. Piše poeziju i prozu. Objavljivao je u domaćim i regionalnim časopisima, portalima i zbornicima. Uređuje blog za poeziju Libela. Četiri godine je član škole kreativnog pisanja Enesa Halilovića i polaznik radionica Zvonka Karanovića. Živi u rodnom gradu.
Njegova knjiga „Mera stvari“ objavljena je u 21. kolu edicije Prvenac.